رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای
$db = new COM("ADODB.Connection", NULL, CP_UTF8);
$dsn = "DRIVER={SQL Server};
SERVER={IP};UID={Username};PWD={Password}; DATABASE={atljnk}";


دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد