رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای
1. Login to your Joomla 1.6 administrator backend.
2. Click on ‘Extensions’, ‘Extension Manager’, switch to the ‘Manage’ tab.
3. Under the filters – ‘Select Type’ = ‘Component’, or find it in the list of Extensions installed.
4. Use the checkbox on the side to select the component(s) that you want to uninstall.
5. Click on the ‘Uninstall‘ icon at the top (or near the top) of the screen.


دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد