رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای

Go to:

components\com_content\views\category\tmpl\blog_item.php

Go to Line:

<?php echo $this->item->introtext; ?>

And replace with this:

<?php

preg_match('/<img (.*?)>/', $this->item->introtext, $match);

echo "<div class='blogimagesjoomir'>".$match[0];

echo(strip_tags($this->item->introtext)."</div>");

?>

and add this css to template css:

.blogimagesjoomir img{ float:right; margin:10px;}

.blogimagesjoomir{ text-align:justify;}

 دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد