رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای

Just open file:

components\com_k2\templates\default\item.php

go to line:

<a title="<?php echo htmlentities($attachment->titleAttribute, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>" href="/<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id='.$attachment->id); ?>">

replace with:

<a title="<?php echo htmlentities($attachment->titleAttribute, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>" target="_blank" href="/media/k2/attachments/<?php echo $attachment->filename; ?>">مقالات طراحی سایت | اخبار طراحی سایت | مقالات دیجیتال مارکتینگ | آموزشگاه دارگوب | سایت درج آگهی
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد