رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای
Shared, Reseller, SEO hosting, and other (VPS and Dedicated with Easy Apache 3 installed)
PHP
Command to run a PHP5 cron job:
php /home/user_name123/public_html/cron.php
Optional flag sometimes required for a PHP cron job:
php -q /home/user_name123/public_html/cron.php
Command to run a PHP4 cron job:
/usr/local/php4/bin/php /home/user_name123/public_html/cron.php
All hosting types
More
Command to GET a remote file:
/usr/bin/GET http://www.some-domain.com/file.php
Command to run a CGI cron job:
perl /home/user_name123/public_html/cgi-bin/file.pl
SSH Extras
Command to run a shell script cron job:
/bin/sh /home/user_name123/public_html/file.sh
Command to import a database:
mysql -u mysql_user -ppassword database_name < backup.sql
Command to export a database:
mysqldump -u mysql_user -ppassword database_name > backup.sql
VPS and Dedicated without Easy Apache 3 (unlikely, we install EA3 by default)
PHP
Command to run for a PHP4 cron job:
/usr/bin/php /home/user_name123/public_html/cron.php
Command to run for a PHP5 cron job:
/usr/local/php5/bin/php5 /home/user_name123/public_html/cron.php


مقالات طراحی سایت | اخبار طراحی سایت | مقالات دیجیتال مارکتینگ | آموزشگاه دارگوب | سایت درج آگهی
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد