رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای

برای رفع مشکل کد css زیر را با کد css فایل :

modules\mod_ariyuimenu\mod_ariyuimenu\js\assets\menu\sam\safe_menu_rtl.css

جایگزین نمایید.

/*
Copyright (c) 2009, Yahoo! Inc. All rights reserved.
Code licensed under the BSD License:
http://developer.yahoo.net/yui/license.txt
version: 2.7.0
*/

{$id} .yuimenubar {
 position: static;
}

{$id} .yuimenu .yuimenu,
{$id} .yuimenubar .yuimenu {
 position: absolute;
}

{$id} .yuimenubar li,
{$id} .yuimenu li {
 list-style-type: none;
 display: block;
 background-color: transparent;
 text-align: right;
}

{$id} .yuimenubar ul,
{$id} .yuimenu ul {
 background-color: transparent;
}

{$id} .yuimenubar ul,
{$id} .yuimenu ul,
{$id} .yuimenubar li,
{$id} .yuimenu li,
{$id} .yuimenu h6,
{$id} .yuimenubar h6 {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritem,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenunav .yuimenuitem {
 display: block;
}

{$id} .yuimenuitemlabel,
{$id} .yuimenubaritemlabel {
 text-align: right;
 white-space: nowrap;
}

{$id} UL LI A.yuimenuitemlabel,
{$id} UL LI A.yuimenuitemlabel:link,
{$id} UL LI A.yuimenuitemlabel:hover,
{$id} UL LI A.yuimenuitemlabel:visited,
{$id} UL LI A.yuimenubaritemlabel,
{$id} UL LI A.yuimenubaritemlabel:link,
{$id} UL LI A.yuimenubaritemlabel:hover,
{$id} UL LI A.yuimenubaritemlabel:visited {
 background-color: transparent;
 float: none;
}

{$id} .yuimenubar ul {
 *zoom: 1;
}

{$id} .yuimenubar .yuimenu ul {
 *zoom: normal;
}

{$id} .yuimenubar>.bd>ul:after {
 content: ".";
 display: block;
 clear: both;
 visibility: hidden;
 height: 0;
 line-height: 0;
}

{$id} .yuimenubaritem {
 float: right;
}

{$id} .yuimenubaritemlabel,
{$id} .yuimenuitemlabel {
 display: block;
 *display: inline-block;
}

{$id} .yuimenuitemlabel .helptext {
 font-style: normal;
 display: block;
 margin: -1em 10em 0 0;
}

{$id} .yui-menu-shadow {
 position: absolute;
 visibility: hidden;
 z-index: -1;
}

{$id} .yui-menu-shadow-visible {
 top: 2px;
 right: -3px;
 left: -3px;
 bottom: -3px;
 visibility: visible;
}

{$id} .hide-scrollbars * {
 overflow: hidden;
}

{$id} .hide-scrollbars select {
 display: none;
}

{$id} .yuimenu .show-scrollbars,
{$id} .yuimenubar.show-scrollbars {
 overflow: visible;
}

{$id} .yuimenu .hide-scrollbars .yui-menu-shadow,
{$id} .yuimenubar.hide-scrollbars .yui-menu-shadow {
 overflow: hidden;
}

{$id} .yuimenu .show-scrollbars .yui-menu-shadow,
{$id} .yuimenubar.show-scrollbars .yui-menu-shadow {
 overflow: auto;
}

{$id} .yui-overlay.yui-force-redraw {
 margin-bottom: 1px;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubar {
 font-size: 93%;
 line-height: 2;
 *line-height: 1.9;
 border: solid 0px #808080;
 background: url('/js/assets/menu/sam/sprite.png') repeat-x 95% 0;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritem {
 border-left: solid 1px #ccc;
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel:link,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel:visited,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel:hover {
 padding: 5px 20px 5px 20px;
 color: #000;
 text-decoration: none;
 cursor: default;
 border-style: solid;
 border-color: #808080;
 border-width: 0px 0;
 *position: relative;
 margin: -1px 0;
 
 font-size: 93%;
 line-height: 2;
 *line-height: 1.9;
 *display: inline-block;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-hassubmenu {
 background: url('/js/assets/menu/sam/menubaritem_submenuindicator.png') left center no-repeat;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubaritem-selected,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenubaritem-active {
 background: url('/js/assets/menu/sam/sprite.png') repeat-x 100% -1700px;
}

{$id}.yui-skin-sam A.yuimenubaritemlabel-selected,
{$id}.yui-skin-sam A.yuimenubaritemlabel-active {
 border-color: #7D98B8;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-selected,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-active {
 border-right-width: 1px;
 margin-right: -1px;
 *right: -1px;
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel-disabled,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel-disabled:visited,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel-disabled:link,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenubaritemlabel-disabled:hover {
 cursor: default;
 color: #A6A6A6;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-hassubmenu-disabled {
 background-image: url('/js/assets/menu/sam/menubaritem_submenuindicator_disabled.png');
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu {
 font-size: 93%;
 line-height: 1.5;
 *line-height: 1.45;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenubar .yuimenu,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .yuimenu {
 font-size: 100%;
   left: auto !important;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .yuimenu {
  right: 90%;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .bd {
 *zoom: 1;
 _zoom: normal;
 border: solid 1px #808080;
 background-color: #fff;
}


{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .yuimenu .bd {
 *zoom: normal;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu ul {
 padding: 0px 0;
 border-width: 1px 0 0 0;
 border-color: #ccc;
 border-style: solid;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu ul.first-of-type {
 border-width: 0;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu h6 {
 font-weight: bold;
 border-style: solid;
 border-color: #ccc;
 border-width: 1px 0 0 0;
 color: #a4a4a4;
 padding: 3px 10px 0 10px;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu ul .hastitle,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenu h6.first-of-type {
 border-width: 0;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .yui-menu-body-scrolled {
 border-color: #ccc #808080;
 overflow: hidden;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .topscrollbar,
{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .bottomscrollbar {
 border: solid 1px #808080;
 background: #fff url(js/assets/menu/sam/sprite.png) no-repeat 100% 0;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .topscrollbar {
 border-bottom-width: 0;
 background-position: center -950px;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .topscrollbar_disabled {
 background-position: center -975px;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .bottomscrollbar {
 border-top-width: 0;
 background-position: center -850px;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenu .bottomscrollbar_disabled {
 background-position: center -875px;
}

{$id}.yui-skin-sam LI.yuimenuitem {
 float: none;
 _border-bottom: solid 1px #fff;
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel {
 padding: 5px 20px !important;
 color: #000;
 text-decoration: none;
 border: 0;
 background-color: transparent;
 line-height: 1.5;
 *line-height: 1.45;
 height: auto;
 background:url(js/assets/menu/sam/menu.jpg);
}
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel:hover { background: url('/js/assets/menu/sam/menuh.jpg');}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenuitemlabel .helptext {
 margin-top: -1.5em;
 *margin-top: -1.45em;
}

{$id}.yui-skin-sam LI.yuimenuitem-hassubmenu {
 background-image: url('/js/assets/menu/sam/menuitem_submenuindicator_rtl.png');
 background-position: 0 center;
 background-repeat: no-repeat;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenuitem-checked {
 background-image: url('/js/assets/menu/sam/menuitem_checkbox.png');
 background-position: right center;
 background-repeat: no-repeat;
}

{$id}.yui-skin-sam .yui-menu-shadow-visible {
 background-color: #000;
 opacity: .12;
 filter: alpha(opacity = 12);
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI.yuimenuitem-selected,
{$id}.yui-skin-sam UL LI.yuimenuitem-active {
 background-color: #B3D4FF;
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI.yuimenuitem-disabled {
 background-color: transparent;
}

{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel-disabled,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel-disabled:visited,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel-disabled:link,
{$id}.yui-skin-sam UL LI A.yuimenuitemlabel-disabled:hover {
 cursor: default;
 color: #A6A6A6;
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenuitem-hassubmenu-disabled {
 background-image: url('/js/assets/menu/sam/menuitem_submenuindicator_disabled_rtl.png');
}

{$id}.yui-skin-sam .yuimenuitem-checked-disabled {
 background-image: url('/js/assets/menu/sam/menuitem_checkbox_disabled.png');
}


#ariyuimenu_ariyui24{ position:static; }مقالات طراحی سایت | اخبار طراحی سایت | مقالات دیجیتال مارکتینگ | آموزشگاه دارگوب | سایت درج آگهی
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد